4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol

4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol