4-Chloro-2,5-dimethylbenzenethiol

4-Chloro-2,5-dimethylbenzenethiol