4-Chloro-2,5-dimethoxynitrobenzene

4-Chloro-2,5-dimethoxynitrobenzene