4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol

4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol