4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride

4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride