4-Chloro-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid

4-Chloro-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid