4-Chloro-2-fluoronitrobenzene

4-Chloro-2-fluoronitrobenzene