4-Chloro-2-fluorobenzonitrile

4-Chloro-2-fluorobenzonitrile