4-Chloro-1-(4-chlorophenoxy)-2-nitrobenzene

4-Chloro-1-(4-chlorophenoxy)-2-nitrobenzene