4-Chloro-1-(2-chlorophenoxy)-2-nitrobenzene

4-Chloro-1-(2-chlorophenoxy)-2-nitrobenzene