4-Bromobenzylsulfonyl chloride

4-Bromobenzylsulfonyl chloride