4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride

4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride