4-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride

4-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride