4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine

4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine