4-Benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate

4-Benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate