4-Amino-N-(1-phenylethyl)benzamide

4-Amino-N-(1-phenylethyl)benzamide