4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine

4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine