4-Amino-4'-nitrobiphenyl

4-Amino-4'-nitrobiphenyl