3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate

3,5-Dimethylphenyl isothiocyanate