3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid

3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid