3,5-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole

3,5-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole