4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile

4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile