3,5-Dichlorofluorobenzene

3,5-Dichlorofluorobenzene