3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride

3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride