3,5-Dichloro-4-fluoronitrobenzene

3,5-Dichloro-4-fluoronitrobenzene