3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride

3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride