3,5-Dibromo-1-trimethylsilylbenzene

3,5-Dibromo-1-trimethylsilylbenzene