3,4,5-Trichloropyridazine

3,4,5-Trichloropyridazine