3,4,5-Trichloro-2-(trichloromethyl)pyridine

3,4,5-Trichloro-2-(trichloromethyl)pyridine