3,4-DICHLOROBENZENESULFONYL CHLORIDE

3,4-DICHLOROBENZENESULFONYL CHLORIDE