3,4-Methylenedioxybenzhydrazide

3,4-Methylenedioxybenzhydrazide