3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone

3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone