3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl

3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl