3,3',4-TRICHLOROBIPHENYL

3,3',4-TRICHLOROBIPHENYL