3,3'-Dimethylnaphthidine

3,3'-Dimethylnaphthidine