3'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene

3'-Nitro-4-dimethylaminoazobenzene