3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene

3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene