3'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene

3'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene