4,6-dimethyl-2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]isothiazolo[5,4-b]pyridin-3(2h)-one

4,6-dimethyl-2-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]isothiazolo[5,4-b]pyridin-3(2h)-one