3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-6-methoxy-2H-chromen-2-one

3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-6-methoxy-2H-chromen-2-one