2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1H-benzimidazole

2-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1H-benzimidazole