4-[[3,5-bis[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]methyl]phenol

4-[[3,5-bis[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]methyl]phenol