2-Phenyl-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one

2-Phenyl-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one