2,3,3',4,4',5,6-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,3,3',4,4',5,6-HEPTACHLOROBIPHENYL