2-(4-methoxyphenyl)quinazolin-4-ol

2-(4-methoxyphenyl)quinazolin-4-ol