Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-2-imidazolylcarbamate

Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-2-imidazolylcarbamate