o-Chlorobenzylmalononitrile

o-Chlorobenzylmalononitrile