5-methyl-1,8-naphthyridin-2-amine

5-methyl-1,8-naphthyridin-2-amine