(4-nitrophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone

(4-nitrophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone