3,5-Dimethyl-4-nitroso-1H-pyrazole

3,5-Dimethyl-4-nitroso-1H-pyrazole